AFR

Quick View
IMG_2427 (1).jpg IMG_2426.jpg
Hand Woven Kilim Runner
sold out
175.00
sold out
Hand Woven Kilim Runner
175.00
sold out
Quick View
IMG_2418.JPG IMG_2419.JPG
Yalameh Circa 1930's
683.00
Yalameh Circa 1930's
683.00
Quick View
IMG_2246.JPG IMG_2247.JPG
Vintage Karaje
152.00
Vintage Karaje
152.00
Quick View
IMG_2258.JPG IMG_2259.JPG
Vintage Ushak
116.00
Vintage Ushak
116.00
Quick View
IMG_2429.jpg IMG_2430.jpg
vintage Turkoman Runner
sold out
357.00
sold out
vintage Turkoman Runner
357.00
sold out
Quick View
IMG_2249.JPG IMG_2250.JPG
Contemporary Agra
259.00
Contemporary Agra
259.00
Quick View
IMG_2252.JPG IMG_2253.JPG
Contemporary Afghan Prayer Rug
279.00
Contemporary Afghan Prayer Rug
279.00
Quick View
IMG_2255.JPG IMG_2256.JPG
Vintage Hamadan
185.00
Vintage Hamadan
185.00
Quick View
IMG_2433.jpg IMG_2435.jpg
Vintage Afshar
545.00
Vintage Afshar
545.00
Quick View
IMG_2242.JPG IMG_2243.JPG
Vintage Tekke
sold out
259.00
sold out
Vintage Tekke
259.00
sold out
Quick View
C285F11F-E329-480A-B0EB-7117AE6D3E8A.jpeg B8D8B121-5345-4911-AEC5-9A09C1C9AA59.jpeg
1940’s Turkish Kilim
189.00
1940’s Turkish Kilim
189.00
Quick View
IMG_0852.JPG IMG_0851.JPG
Vintage Kilim Runner
267.50
Vintage Kilim Runner
267.50
Quick View
IMG_0930.jpg IMG_0931.jpg
Antique Anatolian Kilim
315.00
Antique Anatolian Kilim
315.00
Quick View
IMG_1898.JPG IMG_1896.jpg
Vintage Kayseri Kilim
245.00
Vintage Kayseri Kilim
245.00
Quick View
IMG_4186.JPG FullSizeRender (70).jpg
Vintage Turkish Kilim
sold out
527.00
sold out
Vintage Turkish Kilim
527.00
sold out
Quick View
Silif.JPG silif2.jpg
Vintage Silifke Kilim
sold out
865.00
sold out
Vintage Silifke Kilim
865.00
sold out
Quick View
IMG_1930.JPG LRM_EXPORT_14175086095345_20190105_113237462.jpeg
Persian Vintage Collection
747.00
Persian Vintage Collection
747.00
Quick View
IMG_4188.JPG FullSizeRender (65).jpg
Antique Persian Shiraz Kilim
sold out
899.00
sold out
Antique Persian Shiraz Kilim
899.00
sold out
Quick View
IMG_1693.JPG IMG_1694.JPG
Vintage Hamadan
339.00
Vintage Hamadan
339.00
Quick View
IMG_1859.JPG IMG_1856.jpg
Antique Anatolian Aleppo Kilim
3,495.00
Antique Anatolian Aleppo Kilim
3,495.00
Quick View
IMG_4036.JPG FullSizeRender (79) - Copy.jpg
19th Century Kurdish Kilim
2,435.00
19th Century Kurdish Kilim
2,435.00
Quick View
IMG_0922.jpg IMG_0923.jpg
SW Afghanistan Prayer Rug
sold out
219.00
sold out
SW Afghanistan Prayer Rug
219.00
sold out
Quick View
EB37BD48-7B2E-41A9-8D4C-DC78287708D9.jpeg 1EE1B6E3-1F7B-4855-96C8-224BE23C4104.jpeg
Classics Bokhara
314.00
Classics Bokhara
314.00
Quick View
277545F7-ADA5-40FF-B376-A3404746E86F.jpeg 75CC3845-8CDF-418F-983B-038EADE92A0D.jpeg
Vintage Persian Mazzleghan
474.00
Vintage Persian Mazzleghan
474.00
Quick View
5418DD16-3539-4BB6-81B0-394EC1FBD384.jpeg 19753500-6822-4D4D-89C4-0D2D093CC81E.jpeg
Vintage Tekke
178.00
Vintage Tekke
178.00
Quick View
IMG_3561.JPG FullSizeRender (66).jpg
Antique Oushak
97.00
Antique Oushak
97.00
Quick View
B834E915-35EE-4B58-A230-805E65866265.JPG 5DDCF2FB-3B4B-4769-B854-260AFACA8F8D.jpeg
1940’s Persian Accent Rug
sold out
118.00
sold out
1940’s Persian Accent Rug
118.00
sold out
Quick View
thumbnail_IMG_1329.jpg thumbnail_IMG_1237.jpg
Qashgai Accent Rug
sold out
359.00
sold out
Qashgai Accent Rug
359.00
sold out
Quick View
1DEFED30-D8D7-4C5D-BBF7-FAC777E1BCC6.jpeg A1CE956D-B03F-493B-BE45-BF62A03FFC17.jpeg
Antique Luri Bakhtiari
1,295.00
Antique Luri Bakhtiari
1,295.00
Quick View
CF133FB1-32D8-49C0-9920-1D6D6EF669CF.jpeg D119C3A9-5FF4-4461-9D23-6592D1A698B1.jpeg
Vintage Persian Kashan Isphahan
sold out
2,425.00 4,850.00
sold out
Vintage Persian Kashan Isphahan
2,425.00 4,850.00
sold out
Quick View
ADE51710-C4C5-46D2-B087-047041D459BF.jpeg CDEED41F-EDE4-4956-B939-1A225100471D.jpeg
Vintage Palace Agra Carpet
2,500.00
Vintage Palace Agra Carpet
2,500.00
Quick View
F237FBD5-D5B4-47EE-9142-FDE9A4F1884C.jpeg 9D87D1AD-48E0-47EF-9952-48BB820F2CF5.jpeg
1950’s Bakhtiari
1,800.00
1950’s Bakhtiari
1,800.00
Quick View
D01C7D85-68BD-4DEC-8931-470870E259C8.jpeg IMG_8456.JPG
Persian Nahavand
995.00
Persian Nahavand
995.00
Quick View
FullSizeRender - Copy (22).jpg FullSizeRender (68) - Copy.jpg
Vintage Kilim
5,395.00
Vintage Kilim
5,395.00
Quick View
3F7EE65C-AEE8-4A4D-B9D5-C1F0BF6FF31D.jpeg A1537536-1E49-43FD-B2BA-C11F483EB78E.jpeg
Vintage Kurdish Rug
540.00
Vintage Kurdish Rug
540.00
Quick View
FullSizeRender (61).jpg IMG_3554.JPG
1940's Persian Runner
513.00
1940's Persian Runner
513.00
Quick View
IMG_4138 copy.jpg IMG_4136 copy.jpg
Persian Tabriz
sale
132.50 265.00
sale
Persian Tabriz
132.50 265.00
sale
Quick View
IMG_4250.JPG IMG_4249.JPG
Antique Silk Tabriz
265.00
Antique Silk Tabriz
265.00
Quick View
IMG_0111.JPG IMG_0110.JPG
Four Seasons Bakhtiyari
2,435.00
Four Seasons Bakhtiyari
2,435.00
Quick View
FullSizeRender (71) - Copy.jpg FullSizeRender - Copy (23).jpg
19th Century Karabagh Kilim
7,200.00
19th Century Karabagh Kilim
7,200.00
Quick View
FullSizeRender (80) - Copy.jpg FullSizeRender - Copy (27).jpg
19th Century Bidjar Kilim
7,200.00
19th Century Bidjar Kilim
7,200.00
Quick View
FullSizeRender (83) - Copy.jpg FullSizeRender (84) - Copy.jpg
19th Century Bidjar Boteh Kilim
4,200.00
19th Century Bidjar Boteh Kilim
4,200.00